Skaraborgsvägen 21
506 30 Borås
033-23 97 40
033-785 00 52
info@streamcode.se
support@streamcode.se

Villkor Webbservertjänster

ALLMÄNNA VILLKOR för kunder på Streamcode webbhotell och/eller streamingserver. Dessa Allmänna Villkor utgör allmänna försäljnings- och leveransvillkor för samtliga av Streamcode Sweden ABs (”Leverantören”) tillhandahållna IT-relaterade tjänster inom webbhotell och streamingservrar (”Tjänsterna”) och gäller samtliga Tjänster som Leverantören tillhandahåller sina kunder (”Kunden”) om inte annat särskilt och skriftligen avtalas. De Allmänna Villkoren gäller även samtliga avtal om s.k. tilläggstjänster som Leverantören tillhandahåller inom ramen för Tjänsterna.

1.  Avtalet
Avtalet (”Avtalet”) mellan Leverantören och Kunden avseende viss Tjänst består av i) dessa Allmänna Villkor, ii) alla avtal avseende s.k. tilläggstjänster, anknutna till Tjänsten som träffas mellan parterna samt iii) de beskrivningar av Tjänsten/Tjänsternas innehåll och de priser som återfinns på Leverantörens hemsida.

2.  Avtalstid
Vid tecknande av avtal förbinder sig kunden för en period om minst ett år. Därefter löper avtalet årsvis med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen via brev. Redan inbetalda avgifter återbetalas inte till Kunden vid uppsägning.

3. Avgifter
Avgift för tjänst erläggs enligt gällande prislista för specificerad tjänst vid beställningsdatum. Avgiften erläggs i förskott årsvis, halvårsvis eller kvartalsvis enligt överenskommelse mellan Kunden och Leverantören. Om Leverantören inte erhåller betalning senast på förfallodagen har Leverantören rätt att från det datumet debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635), påminnelseavgift och, i förekommande fall, kostnader för inkasso. Avgiften återbetalas inte för det fall dessa allmänna villkor ändras eller upphör att gälla innan avgiftsperioden löpt till ända.

4. Överlåtelse av abonnemang
Avtalet får inte överlåtas utan skriftlig tillåtelse från Leverantören.

5. Avstängning av abonnemang
Leverantören har rätt att stänga Kundens konto om betalning inte erlagts senast på förfallodagen. Leverantören har även rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet utan återbetalningsskyldighet, om kunden utnyttjar tjänsten på ett otillbörligt sätt, exempelvis då åtgärd strider mot svensk lag.

Kunden får använda utrymmet för valfritt ändamål med följande undantag:

  • Innehållet får inte bryta mot gällande lagstiftning.
  • Innehållet eller utnyttjandet av webbplatsen och därtill hörande resurser får inte bryta mot vedertagen s.k. ”netiquette”. Massutskick av e-post till mottagare som inte beställt detta (s.k. SPAM) är exempelvis inte tillåtet.
  • Leverantören eller övriga kunder/konton får inte skadas eller utsättas för någon form av sabotage.

Om någon eller flera av ovanstående punkter överträds har Leverantören rätt att med omedelbar verkan stänga av Kundens konto och säga upp avtalet utan återbetalningsskyldighet. Kunden är ansvarig för sitt innehåll och uppträdande oavsett om detta sker med uppsåt eller av oförstånd. Om Kunden bryter mot någon av ovanstående punkter, eller på annat sätt äventyrar Leverantörens intressen, skall Kunden på begäran av Leverantören omgående erlägga vite uppgående till ett halvt prisbasbelopp. För det fall större skada kan visas har Leverantören rätt till skadestånd för belopp som överstiger sådant belopp.
6. Begränsning av Leverantörens ansvar
Kunden är ansvarig för innehållet i sitt webbutrymme, Leverantören har inget ansvar för innehållet. Leverantören ansvarar inte för skada på grund av fel orsakade av tekniska fel eller brister hos annan än Leverantören. Leverantören ansvarar inte för ekonomisk skada som orsakas av tekniska fel, inskränkningar och/eller intrång. Prisreduktion tillämpas inte vid avbrott som uppstår vid eventuella uppgraderingar av systemet som förbättrar tjänsten. Leverantören förbehåller sig rätten att avböja ansökan om tjänst eller domän.

7. Tillgänglighet
Leverantören garanterar en tillgänglighet av tjänsten på 99,6% beräknat på årsbasis. Vid lägre tillgänglighet krediteras kunden 1 timma = 1 dag. Maxersättningen är 40 dagar (40 timmar).

8. Kunden förbinder sig
a) att anmäla fel, som beror på Leverantören till supporten och därvid uppge kundnummer, kundnamn, kontaktperson samt uppgift om hur och vid vilken tidpunkt felet uppstod, vilken tjänst som är berörd, typ av utrustning/applikation som används och en detaljerad felbeskrivning,
b) att bistå med assistans och samarbete till Leverantörens tekniska personal vid utförd felavhjälpning, fjärrledes eller på plats (kan vid vissa tillfällen ske utanför kontorstid),
c) att begära reducering av månadsavgiften inom fem (5) arbetsdagar efter att tjänsten åter är tillgänglig,
d) anmäla driftavbrott under aktuell kalendermånad, samt
e) att förse Leverantören med riktig och aktuell kontaktinformation.

Om Kunden inte uppfyller sina åtaganden enligt punkterna a-e ovan, har Kunden inte rätt att kräva avhjälpande, yrka på prisavdrag eller i övrigt klaga vad gäller fel eller försening som uppstår på grund av Kundens underlåtenhet.

I följande fall är Leverantörens åtagande begränsat:
a) Felavhjälpning avseende Kundens egen kommunikationsutrustning.
b) Driftavbrott som sker under perioder för planerat underhåll.
c) Vid felaktig felanmälan, handling eller försummelse åsamkad av Kunden kan det tillkomma kostnader för Kunden för eventuella utlägg som Leverantören ådragit sig på grund av redan påbörjade åtgärder.
d) Inringningsaccesser och accesser från Internet omfattas inte av tillgänglighets- och vitesgarantier – oavsett om utrustningen levererats av Leverantören eller inte.
e) Vid hackerattacker och liknande intrång.

9. Force Majeure
Leverantören ansvarar inte för eventuella indirekta skador eller förlust i Kundens näringsverksamhet.
Leverantören är befriad från ansvar och ger inte ut stilleståndsersättning för avbrott eller störningar orsakade av omständigheter utanför dess kontroll ex; olyckshändelser, blixtnedslag, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt (oavsett om den omfattar Leverantören s personal eller inte) eller handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida. Leverantören svarar inte heller för intrång/hackerattacker av olika slag som kan leda till förlorad inkomst och/eller förlust av data. Leverantören svarar inte i något fall för skada som uppstått till följd av att Kunden inte följt av Leverantören lämnade råd och anvisningar.
10. Kundens ansvar
Kunden är ansvarig för innehållet i sitt konto, Leverantören har inget ansvar för innehållet. Kunden ansvarar för innehållet i Kundens korrespondens, inlägg i nyhetsmöten, innehållet i Kundens webbsidor eller andra aktiviteter som Kunden utför på Internet eller i system kopplade till Internet.

11. Villkorsändringar
Dessa allmänna villkor gäller tillsvidare. Leverantören har rätt att ändra villkoren 30 dagar efter det att Kunden underrättats. Leverantören har rätt att från tid till annan ändra sin prissättning av tjänster eller paket, samt innehåll i tjänster eller paket. Om ändring enligt ovan är till väsentlig nackdel för Kunden, har denne rätt att under innevarande avtalsperiod skriftligen säga upp tjänsten med verkan från ändringens ikraftträdande. Sådan uppsägning ska ske senast vid sistnämnda tidpunkt.

12. Tvist

Vid tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en uppgörelse i godo. Kan en uppgörelse i godo inte träffas, ska tvisten avgöras vid allmän domstol med Borås tingsrätt som första instans.