Skaraborgsvägen 21
506 30 Borås
033-23 97 40
033-785 00 52
info@streamcode.se
support@streamcode.se

Kampanjerbjudande – Villkor

I erbjudandet för hemsida ingår max 3 dagars konsultation och produktion. Vi tar ställning till om tidsramen är rimlig från fall till fall. Om ett projekt visar sig mer omfattande meddelar vi detta och kommer i så fall överens om en annan tidsram innan projektstart. I dessa fall gäller inte kampanjpriset 16 900 kr utan vi tar fram en offert med motsvarande kampanjrabatt.

I erbjudandet för webbutik ingår max 5 dagars konsultation och produktion. Vi tar ställning till om tidsramen är rimlig från fall till fall. Om ett projekt visar sig mer omfattande meddelar vi detta och kommer i så fall överens om en annan tidsram innan projektstart. I dessa fall gäller inte kampanjpriset 26 900 kr utan vi tar fram en offert med motsvarande kampanjrabatt.

Alla priser är angivna exklusive moms.

Betalningsvillkor: 20 dagar netto. 50% av beloppet betalas vid projektstart och resterande vid färdig produktion.

Vi förbehåller oss rätten att välja vilka projekt vi går in i.

Erbjudandet gäller vid beställning före 2018-12-30.

Vid produktion gäller nedanstående allmänna avtal.

 

Allmänna villkor mellan Leverantör (Streamcode Sweden AB, 556911-6014) och Kund ()

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för Leverantörens tillhandahållande av IT-tjänster, om inte annat uttryckligen har överenskommits mellan parterna. De allmänna villkoren utgör således en del av det mellan parterna träffade avtalet.

2. Uppdragets omfattning

Leverantören ska tillhandahålla IT-relaterade tjänster, i enlighet med den uppdragsbeskrivning som framgår av avtalet. Endast Leverantörens registrerade firmatecknare får för bolagets räkning ändra uppdragets omfattning. Om fast pris har avtalats ska detta ske skriftligen.

3. Tidsplan/tidsåtgång

Leverantören ska utföra tjänsten enligt överenskommen tidsplan, som grundar sig på en uppskattning av tjänstens tidsåtgång. Det utgör inte något avtalsbrott att uppdraget inte slutförts inom den beräknade avtalstiden.

4. Tjänstens genomförande

Tjänsten ska utföras med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. Parterna ska samarbeta och vid behov samråda vid tjänstens utförande. Kunden ska tillse att han har den personal tillgänglig som behövs för att Leverantören skall kunna utföra uppdraget. Om Kunden inte håller sådan personal tillgänglig, har Kunden inte rätt att kräva avhjälpande, yrka på prisavdrag eller i övrigt klaga vad gäller fel eller försening som uppstår på grund av Kundens underlåtenhet att hålla personal tillgänglig.

Kunden ska lämna Leverantören tillgång till lokaler, maskiner, programvara, licenser och andra verktyg samt fristående test-, utvecklings- och produktionsmiljöer, som är erforderliga för tjänstens genomförande. Vidare ska kunden tillhandahålla den information och det underlag som är erforderligt för tjänstens genomförande samt i övrigt utföra överenskomna åtgärder. Om Kunden inte håller sådana lokaler eller sådan utrustning eller information tillgänglig, har Kunden inte rätt att kräva avhjälpande, yrka på prisavdrag eller i övrigt klaga vad gäller fel eller försening som uppstår på grund av Kundens underlåtenhet att hålla lokaler, utrustning eller information tillgänglig.

5. Ersättningsformer

Leverantören tillämpar timbaserad ersättning för utförda tjänster, om inte annan ersättning skriftligen överenskommes mellan Parterna. Alla priser framgår i offerten som bifogats till kunden.

6. Betalning

Kunden skall i enlighet med offerten betala avtalat belopp, och om Leverantören så önskar, i förskott betala del av Leverantörens arbete. Leverantören har rätt att avvakta med påbörjandet av arbetet innan sådan förskottsbetalning erlagts. Leverantören har även rätt att avbryta och innehålla färdigställt arbete löpande under uppdraget, för det fall förskottsbetalning eller betalning i enlighet med övriga fakturor inte erläggs i rätt tid. Leverantören har rätt att fakturera kunden för alla kostnader och för all upparbetad tid fram tills ett sådant avbrott sker.

Leverantören har för löpande arbete och löpande kostnader rätt att fakturera en gång per månad för utfört och redovisat arbete. Utförs arbetet till fast pris skall Leverantörens ersättning för arvode erläggas enligt avtalad betalningsplan. Finns ej betalningsplan, har Leverantören rätt att fakturera en gång per månad för den del av ersättningen som svarar mot utfört och redovisat arbete.

Betalningen sker mot faktura och skall erläggas, och således finnas tillgängligt på Leverantörens bankkonto, senast 20 dagar efter fakturadatum. Leverantören har rätt till ersättning för faktureringskostnad med 50 kronor per faktura vid ordinarie fakturering. Vid digital fakturering tillkommer ingen faktureringskostnad.

7. Dröjsmål med betalning

Betalar Kunden inte i rätt tid, har Leverantören rätt att erhålla 10 % dröjsmålsränta från fakturans förfallodag. Leverantören har även rätt till ersättning enligt lag för skriftlig betalningspåminnelse samt för eventuell inkassokostnad.

Vidare har Leverantören även rätt att tills vidare avbryta sitt arbete till dess kunden erlagt betalning i enlighet med de fakturor som har förfallit till betalning samt ställt betryggande säkerhet eller erlagt förskott för Leverantörens fortsatta arbete.

8. Sekretess och lojalitet

Ingendera parten får till tredje man utan andra partens godkännande lämna ut konfidentiell information som part erhållit från den andra parten eller som framkommit vid genomförandet av uppdraget, i annan utsträckning än vad som behövs för uppdragets genomförande.

Parterna ska även se till att deras personal inte lämnar ut konfidentiell information. Sekretesskyldigheten gäller dock inte för sådan information som part kan visa har blivit känd för honom på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd.

Sekretesskyldigheten gäller på obestämd tid och gäller även om avtalet i övrigt upphört att gälla. Leverantören får dock alltid använda uppgiften att bolaget utför uppdrag för kundens räkning vid marknadsföringsåtgärder.

Kunden förbinder sig att under tiden för uppdragets utförande, och för en tid av två (2) år därefter, inte anställa eller söka anställa någon av Leverantörens personal som är/var anställd vid tiden för uppdragets utförande, eller lämna personligt uppdrag till sådan person.

9. Rätt till resultat

Kunden erhåller rätt att för eget bruk nyttja resultatet samt att vid det egna nyttjandet mångfaldiga och modifiera det. Om kund och Leverantör skulle välja att avbryta eventuella supportavtal äger kunden, förutsatt att full betalning är erlagd för uppdraget, rätt att själv vidareutveckla densamma. Om inte annat har avtalats äger Leverantören upphovsrätten till resultatet och all annan rätt till resultatet av tjänsten vad gäller idé, programkod och design. Leverantören äger även rätt att återanvända programkod till andra projekt.

10. Avhjälpande

Om någon av parterna underlåter att uppfylla någon förpliktelse enligt avtalet, ska den andra parten skriftligen begära rättelse. Om Leverantören brister i att utföra uppdraget, ska Leverantören, efter reklamation från Kunden, i första hand beredas rätt att avhjälpa bristen.

11. Ansvar och preskription

Leverantören ansvarar endast för direkta skador som orsakats av Leverantören genom grov vårdslöshet eller uppsåt, och endast för skador där avhjälpande inte har skett eller har kunnat ske. Leverantörens skadeståndsansvar omfattar således inte ersättning för förlust av utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst, skadestånd eller vite, eller annan indirekt skada.

Leverantören ansvarar inte för intrång/attacker av olika slag som kan leda till förstörelse alternativt förlust av data. Leverantören ger inte ut stilleståndsersättning vid förlust av nät, el eller något annat som påverkar kundens förmåga att arbeta. Leverantören svarar inte i något fall för skada som uppstått till följd av att kunden inte följt av Leverantören lämnade råd och anvisningar. Leverantören levererar webbplatsen som den är och ansvarar inte för uppdateringar av webbaserade verktyg som används vid byggnation av webbplatsen (ex. Magento, Joomla, WordPress), om inte Kunden och Leverantören skriftligen överenskommit annat.

Inte i något fall ska Leverantörens skadeståndsansvar överstiga ett halvt basbelopp. Anspråk mot Leverantören skall göras gällande senast inom en (1) månad från den dag skada inträffat eller då Kunden bort få kännedom om sådan omständighet som grundar anspråk. Inte i något fall får dock anspråk mot Leverantören göras gällande senare än två (2) månader efter det att uppdraget avslutats och levererats i sin helhet. För det fall delar av uppdraget levereras löpande och felanspråk mot Leverantören görs gällande avseende någon sådan specifik del av uppdraget, utgör sådan leverans tidpunkt för när tidsfrister påbörjas avseende preskription.

12. Force majeure och övrigt hinder

Utöver vad som anges ovan är parternas ansvar begränsat enligt följande. Om part förhindras att fullgöra detta avtal av omständighet utanför hans kontroll, såsom eldsvåda, naturkatastrof, arbetskonflikt, sjukdom o.d., som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller av att hans underLeverantör förhindras fullgöra sitt arbete eller leverans på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse för andra påföljder. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras enligt detta avtal. Part ska, för att befrias från ansvar enligt ovan, utan dröjsmål meddela motparten att hinder föreligger samt varför. Part äger dock alltid rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motpartens fullgörande av viss förpliktelse försenats med mer än två (2) månader.

13. Överlåtelse av avtalet m m

Leverantören får utan kundens medgivande överlåta rätten att erhålla betalning enligt detta avtal samt även belåna utställda fakturor. Detta avtal får i övrigt inte överlåtas utan den andra partens samtycke.

14. Tvist

Vid tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en uppgörelse i godo. Kan en uppgörelse i godo inte träffas, ska tvisten avgöras vid allmän domstol med Borås tingsrätt som första instans.

Läs mer om cookies och våra villkor för GDPR och Integritetspolicy. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng